عکس محصول

عکس محصول
درون این بسته، از هر شماره رژ مدادی میلوس ۲ عدد قرار گرفته است که شامل شماره ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ می باشد.